Barcelona, imaginem-la junts!

Notícies

Totes les notícies

Junts impulsa la reclamació al secretari de l’Ajuntament d’un informe sobre la idoneïtat de seguir tramitant l’ordenança que regula la plusvàlua

Amb l’impuls de la cap de Junts a Barcelona, Elsa Artadi, tots els grups municipals del consistori registren una petició que reclama a la secretaria general un assessorament legal preceptiu quan, tot i l’anunci del TC que ha declarat inconstitucional l’impost, el Govern de la ciutat manté la seva tramitació a l’expedient d’Ordenances Fiscals que demà passa pel Plenari 

   

La presidenta del Grup de Junts per Catalunya a Barcelona, Elsa Artadi, ha impulsat la petició conjunta de l’oposició municipal en ple sol·licitant al secretari de l’Ajuntament un informe sobre la idoneïtat de seguir tramitant l’ordenança que regula la plusvàlua. Tots els grups municipals del consistori han registrat avui una petició que reclama a la Secretaria General del consistori un assessorament legal preceptiu quan, tot i l’anunci del Tribunal Constitucional (TC) que ha declarat inconstitucional l’impost, el Govern de comuns i socialistes manté la seva tramitació en l’expedient d’Ordenances Fiscals que demà passa pel Plenari.

 

En la sessió del Consell Plenari de l’Ajuntament, corresponent al mes d’octubre, i que es celebra demà al matí, està previst en el punt segon de la Part Decisòria, el debat i aprovació inicial de les Ordenances Fiscals per a l’exercici del 2022. Aquest expedient inclou l’aprovació de l’Ordenança Fiscal 1.3., corresponent a l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, i que popularment es coneix com a plusvàlua municipal.

 

Els regidors dels grups municipals de Junts, ERC, C’s, PP i BCNxC, i la regidora no adscrita Marilén Barceló, han signat aquesta tarda una petició conjunta per sol·licitar al secretari de l’Ajuntament un informe sobre la idoneïtat de mantenir el tràmit de la plusvàlua, tot i que es públic que el Tribunal Constitucional ha acordat la seva anul·lació.

 

En la seva petició, els i les sotasignants, tots regidors i regidores de l’Ajuntament de Barcelona, recorden que “el passat 26 d’octubre, fa just 2 dies, el Tribunal Constitucional va emetre la nota informativa núm. 99/2021, que correspon a un Avançament de part dispositiva, que literalment diu:

 

EL PLENO DEL TC DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD Y NULIDAD DE LOS ARTS. 107.1 PÁRRAFO SEGUNDO, 107.2 A) Y 107.4 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE LAS HACIENDAS LOCALES

 

A l’escrit, l’oposició municipal reprodueix la part dispositiva de l’avançament del TC en que exposa que ha decidit “estimar” la qüestió d’inconstitucionalitat promoguda per Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia, Ceuta i Melilla, i que “declara” la “inconstitucionalitat i nul·litat dels arts. 107.1 segon paràgraf, 107.2.a) y 107.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en els termes previstos en el fonament jurídic 6”.

 

Els regidors de l’oposició municipal consideren que “aquest és un fet sobrevingut que esdevé en ple procés d’aprovació de l’expedient d’ordenances fiscals, i un cop l’expedient ja havia estat conformat amb els informes preceptius corresponents”, i que per tant es necessari avaluar si és possible continuar amb la seva tramitació.

 

La sol·licitud dels grups municipals recorden que el secretari general de l’Ajuntament, en tant que funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, està emparat pel Reial Decret 128/2018 que regula els seu règim jurídic a exercici funcions d’assessorament legal preceptiu, i que entre aquestes comprèn “l’emissió d’informes previs en aquells supòsits en què així ho ordeni el president de la corporació o quan ho sol·liciti un terç de membres d’aquesta, amb antelació suficient a la celebració de la sessió en què s’hagi de tractar l’assumpte corresponent. Aquests informes han d’assenyalar la legislació en cada cas aplicable i l’adequació a aquesta dels acords en projecte”.

 

Per tot plegat, l’oposició municipal en ple sol·licita formalment:

 

“L’emissió d’un informe d’assessorament legal preceptiu del Secretari de la Corporació en relació a l’impacte que la decisió del Tribunal Constitucional té sobre el procediment d’aprovació de les Ordenances Fiscals 2022 i, més concretament, sobre l’aprovació de l’Ordenança fiscal 1.3. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, que es troba inclosa en l’expedient d’OOFF i en l’ordre del dia del Consell Plenari convocat.”

 

Barcelona, 29 d’octubre de 2021

Darreres notícies

Junts exigeix al Govern Colau-Collboni i a Interior resoldre de manera immediata les ocupacions delinqüencials que fan la vida impossible al veïnat de la Prosperitat

El portaveu del Grup de Junts a l’Ajuntament, Jordi Martí Galbis, reclama una acció urgent i coordinada de …

Més informació

Junts demana al Govern Colau-Collboni que exigeixi ADIF arranjar amb urgència la malmesa coberta de l’Estació de França

El portaveu del Grup de Junts a l’Ajuntament, Jordi Martí Galbis, registra un Prec en que insta l’executiu …

Més informació

Junts demana explicacions al Govern Colau-Collboni per evitar, en la pràctica, el català en la programació de cinema a la fresca a Montjuïc i el Canòdrom

El portaveu del Grup de Junts a l’Ajuntament, Jordi Martí Galbis, ha registrat una bateria de preguntes adreçades …

Més informació

Segueix-nos