Barcelona, imaginem-la junts!

Notícies

Totes les notícies

Junts reclama la “tarifa plana fiscal”, una rebaixa en l’IBI i l’eliminació de la nova taxa de residus associada al rebut de l’aigua en les al•legacions a les OOFF pel 2021

El Grup de Junts per Catalunya a l’Ajuntament presenta 13 esmenes al projecte d’Ordenances Fiscals del Govern Colau-Collboni que tenen com a objectiu prioritari ajudar famílies i empreses a superar la greu crisi econòmica i social que ha provocat la irrupció de la Covid-19

 

El Grup de Junts per Catalunya a Barcelona, que presideix Elsa Artadi, ha reclamat la posada en marxa per l’exercici de l’any que ve de la “tarifa plana fiscal”, una rebaixa en el tipus de l’IBI i l’eliminació de la nova taxa de recollida de residus associada al rebut de l’aigua, entre d’altres propostes, en l’escrit d’al·legacions a les Ordenances Fiscals (OOFF) pel 2021 de l’Ajuntament. El Grup de Junts ha presentat fins a 13 esmenes al projecte d’Ordenances Fiscals del Govern d’Ada Colau i Jaume Collboni que tenen com a objectiu prioritari ajudar famílies i empreses a superar la greu crisi econòmica i social que ha provocat la irrupció de la Covid-19.

 

Aquesta setmana, el Grup de Junts ha registrat el document amb 13 al·legacions que es presenten a la proposta d’Ordenances Fiscals del Govern municipal per entrar en vigor l’u de gener de 2021 amb la voluntat de negociar-les i, finalment, facilitar una millor gestió del pagament de tributs i taxes a la ciutadania i les empreses, i alleugerir, també, la greu situació econòmica ocasionada per la pandèmia de la Covid-19. “L’Ajuntament ha de ser conscient que aquesta crisi ha tingut una causa exògena que en cap cas és atribuïble a la ciutadania i l’activitat econòmica i, per tant, ha d’ajudar a facilitar els pagaments de tributs i impostos”, considera Elsa Artadi.

 

“La gestió de la crisi provocada per la Covid-19 requereix molt de rigor i molta seriositat. Gestionar Barcelona no és cap broma. Està en joc la vida i el futur de moltes persones, i la supervivència de moltes activitats econòmiques. La resposta al primer confinament va ser ajornar els terminis dels pagaments de tributs, que es van traslladar als mesos de juny a novembre. Malauradament la Covid-19 continua entre nosaltres i continua afectant de manera molt greu l’activitat econòmica i la vida de les ciutadanes i ciutadans de Barcelona”, ha insistit la cap del Grup de Junts.

 

En el seu escrit, el grup que presideix Elsa Artadi orienta les seves al·legacions en dues vies: en primer lloc reclamant el compliment dels compromisos a que va arribar el Govern municipal en la negociació de l’any passat de Pressupostos i Ordenances Fiscals, i que són la “tarifa plana” i la possibilitat d’ajornar el pagament de taxes i impostos més enllà de l’exercici de meritació i sense pagar interessos, i augmentar les ajudes directes a famílies vulnerables i col·lectius en dificultat per al pagament de l’IBI; i en segon lloc, amb propostes concretes per a l’exercici del 2021, que van des de una rebaixa general del tipus de l’IBI; a bonificacions en l’IAE per manteniment o augment de plantilles de treballadors, i per l’impacte de la pandèmia; reducció en la taxa dels mercats no alimentaris; reduir a zero la taxa de terrasses i vetlladors durant el 2021;  i derogar la taxa pel servei de recollida de residus municipals generats en els domicilis particulars i que està associada al consum d’aigua, entre d’altres.

 

Resum Al·legacions

 

Tarifa Plana Fiscal

Incloure en l’ordenança fiscal general un apartat que contempli:

  1. El compromís d’informar als contribuents dels tributs que haurà de pagar, en comparació amb els anys anteriors.
  2. La Guia municipal del contribuent 2021 informarà sobre la possibilitat d’acollir-se a la tarifa plana fiscal, que és un sistema de pagament dels impostos, taxes i preus públics municipals de manera uniforme al llarg de l’exercici fiscal.

 

Ajornament de pagament de fins a 3 anys sense interessos

Incloure en l’ordenança fiscal general, a l’article 127è Dispensa de Garanties, un nou apartat 3 que digui:

“3. Atesa la situació sobrevinguda de greu crisi econòmica provocada per la COVID-19, amb la consegüent aturada obligada de l’activitat econòmica de molts sectors i la reducció d’ingressos, així com el gran nombre de persones que s’han vist afectades per ERTOS o directament en situació d’atur, l’ajuntament concedirà en període voluntari l’ajornament de tributs i taxes corresponents al present exercici, fins a un període de 3 anys, sense interessos -mitjançant bonificació o subvenció- i sense constitució de cap garantia que sigui onerosa pel contribuent”.

 

 

IBI (Impost de Bens Immobles)

  • Rebaixar el tipus de gravamen general de l’IBI del 0,66 actual al 0,64, quan es tracti de béns immobles urbans.
  • Incrementar la dotació pressupostaria de la línia d’ajuts a l’IBI atès que la supressió els topalls farà que en alguns dels casos l’import a pagar per l’import sigui el doble del que es pagava fins ara.
  • Realitzar una campanya informativa a tots els barris per donar a conèixer aquesta subvenció, i que l’existència d’aquests ajuts sigui inclosa al mateix calendari fiscal; amb un programa específic destinat a les persones grans.

 

Bonificacions IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques)

Per l’any 2021, i atesa l’excepcionalitat del moment, reducció del 50% (amb topalls) per totes les empreses que mantinguin o incrementin plantilla.

Bonificació de fins al 50% de la quota corresponent els subjectes passius que tributin per quota municipal i tinguin una renda o rendiment net de l’activitat econòmica negatius, en el cas de sectors especialment afectats per la pandèmia com són el turístic, l’hostaleria, l’esport, o la cultura.

 

Taxa de Mercats

  • En cas de no poder realitzar l’activitat comercial com a conseqüència d’una decisió del Govern de l’Estat, de la Generalitat o del propi ajuntament -com pot ser una declaració d’estat d’alarma o decret de confinament- l’Ajuntament deixarà de cobrar les tarifes corresponents així com les despeses de manteniment, subministraments i funcionament mentre duri l’aturada. En cas de reducció d’horaris també per decisió del Govern de l’Estat, de la Generalitat o del propi ajuntament, s’aplicarà una bonificació de les tarifes proporcional al temps de reducció de l’activitat”.
  • Aplicar una reducció del 50% en totes les tarifes dels mercats no alimentaris.

 

Guinguetes i gandules de platja

Deixar sense efecte totes les modificacions proposades en el quadre d’aprofitament de l’ordenança, atès que la proposta de la modificació es basa en un estudi de febrer del 2020 que no ha estat actualitzat ni adaptat a la situació econòmica actual.

 

Terrasses

Amb efectes exclusivament durant l’exercici 2021 i amb la finalitat de donar resposta als efectes produïts per la pandèmica de la COVID-19 en el sector de la restauració i assimilats que disposin de terrasses, la quota de la taxa relativa a l’aprofitament del domini públic de les terrasses i vetlladors serà zero euros.

Aquesta mesura extraordinària resultarà aplicable, així mateix i exclusivament durant l’exercici 2021, a la celebració d’esdeveniments de promoció comercial en la via pública, sempre que sigui realitzat per comerciants amb botiga física a la ciutat de Barcelona, de conformitat amb l’establert a la disposició addicional segona del Decret d’Alcaldia de 21 de maig de 2020 o les pròrrogues del mateix que es puguin aprovar.

 

Taxa de recollida de residus

Derogar l’ordenança fiscal 3.18 Taxa pel servei de recollida de residus municipals generats en els domicilis particulars.

 

Barcelona, 17 de desembre de 2020

Darreres notícies

Junts a Les Corts impulsa un acord unànime que compromet el Govern Colau a mantenir l’ús del pati per l’escola Paideia mentre dura el tràmit de requalificació

Al Ple del districte de Les Corts, l’executiu municipal accepta els dos Precs del grup de Junts i …

Més informació

Junts impulsa un acord que força el govern Colau-Collboni a pactar amb Interior un pla de saturació policial que eviti els ‘botellots’ massius al ‘triangle lúdic’ del Poblenou

Al Ple del Consell de Sant Martí del mes de desembre, l’Executiu municipal va acceptar els dos Precs …

Més informació

Junts acorda amb el Govern Colau que a cada barri d’Horta-Guinardó hi hagi almenys una àrea de joc infantil accessible i inclusiva

El grup de Junts per Catalunya també aconsegueix al ple del districte l’acceptació d’un altre Prec que compromet …

Més informació

Segueix-nos