Barcelona, imaginem-la junts!

Notícies

Totes les notícies

Junts impulsa una declaració institucional de l’Ajuntament que promou una estratègia compartida de protecció i promoció del Parc de Collserola

El Consell Plenari Municipal acorda per unanimitat una iniciativa que, entre d’altres temes, aposta per la creació de mosaics agroforestals per recuperar activitat agrícola a la serra, facilitar la instal·lació d’un centre logístic de biomassa i millorar la coordinació públic-privada i amb els Bombers per garantir una millor prevenció d’incendis i gestió forestal 

 

El Grup Municipal de Junts per Catalunya ha impulsat l’aprovació avui al Ple de l’Ajuntament d’una declaració institucional que promou una estratègia compartida de protecció i promoció del Parc de Collserola. El Consell Plenari Municipal ha acordat per unanimitat una iniciativa que, entre d’altres temes, aposta per la creació de mosaics agroforestals per recuperar activitat agrícola a la serra, facilitar la instal•lació d’un centre logístic de biomassa i millorar la coordinació públic-privada i amb els Bombers per garantir una millor prevenció d’incendis i gestió forestal.

 

El grup municipal de Junts, de la ma del seu portaveu, Jordi Martí Galbis, ha presentat una Declaració Institucional al Consell Plenari de l’Ajuntament d’aquest mes de maig que recull la iniciativa que els grups municipals de Junts als 10 municipis i entitats descentralitzades que formen part del Parc Natural de Collserola han presentat a tots els Plenaris respectius per impulsar una estratègia compartida de protecció i promoció del Parc i que reivindica la serra de Collserola com l’element nuclear per fer una Barcelona més verda i saludable i de millora de la seva qualitat de vida. La Declaració l’han signat tots els grups municipals de Barcelona, també els del Govern.

 

En l’exposició de motius, la Declaració Institucional assenyala que:

 

 1. Atès que amb l’aprovació del Decret 146/2010 de 19 d ‘octubre la  Generalitat de Catalunya, la Serra de Collserola queda protegida         com a Parc Natural pel seu interès  natural i agrari dins del Sistema d’espais oberts de I ‘àmbit metropolità. Amb aquest canvi de protecció, la Generalitat de Catalunya entra en  el  Consorci del  Parc de  Collserola  i   reforça   l’objectiu   de  conservació  enfront de la  protecció merament urbanística.

 

 1. Atès que la directiva 92/43/CEE, de 21de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, preveu la  creació d ‘una  xarxa ecològica  europea de  zones  especials  de conservació: la xarxa Natura  2000.  Aquesta xarxa esta  formada  per les zones  que  continguin habitats o espècies considerades d’interès comunitari.  En  aquest sentit,   I ‘Acord del  govern  de  la Generalitat de Catalunya de 5 de setembre de 2006, pel qual s’aprova  la  proposta  de  llocs d’importància comunitària (LIC) inclou la Serra de Collserola, que correspon  a la totalitat de l’espai  inclòs en el Pla d’Espais d’interès Natural.  La Serra  de  Collserola acull  importants poblacions  i mostres d’espècies i hàbitats d’interès comunitari  en molt bon estat de conservació, i  a més, disposa  d’una  situació estratègica  pel que  fa a la millora de la connectivitat ecològica de la xarxa.

 

 1. Atès que el Parc Natural de la Serra de Collserola esta regulat per l’acord  de govern/48/2021 publicat al DOGC el 9 d’abril de 2021 i queda protegit  pel Pla Especial de Protecció del  Medi  Natural i del  Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat) com a instrument per a garantir la màxima  protecció i conservació d’aquests sistemes naturals  de vital importància per a tot  l’espai metropolita .

 

 1. Atès que s’ha aprovat la Modificaci6 puntual del Pla general metropolita en I ‘àmbit del Pare  Natural de la Serra de Collserola (MPGM), per tal d’adaptar el planejament metropolita, de 1976 a la realitat existent, a la legislació mes recent  i al mateix PEPNat.

 

 1. Ates que el Pla d’Espais d’interès Natural (PEIN}, aprovat per Decret 328/1992, de 14 de desembre, de Ia Generalitat  de  Catalunya, desenvolupa  a  previsió  del  capítol III de la Llei 12/1985, de  13 de   juny, d’espais naturals  establint un àmbit  de  protecció de  la Serra  de  Collserola   que  és el  mateix que el  Pla Especial d’Ordenaci6 i :Protecció del Medi  Natural  del Parc de Collserola  i que exclou  les zones qualificades de sòl urbà i de sòl urbanitzable.

 

 1. Atès que el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola és una entitat pública de caràcter associatiu i de naturalesa institucional i  local  que  te per  objectiu la gestió i desenvolupament del Pla especial d’Ordenació i de Protecció del Medi  Natural del   Parc  de  Collserola. Està  constituït per I‘Àrea Metropolitana de Barcelona; la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i  els  nou municipis amb territori al Parc: El Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Barcelona, Montcada i Reixach, Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès.

 

 1. Ates que Ia comunitat científica i internacional s’ha reunit recentment a la COP26 a Glasgow i a conclòs que Ia Península Ibèrica està abocada a ser un territori més àrid, sec i vulnerable. No totes les regions del planeta patiran d’igual manera les conseqüències. Per primera vegada   I ‘informe de I’IPCC ha segmentat les seves conclusions per àrees geogràfiques , una informació que s’ha presentat en un nou atles interactiu desenvolupat pel Consell Superior  d’investigacions Científiques (CSIC) i que  revela que la zona del Mediterrani afrontarà un augment  de la temperatura superior a la mitjana global: en un escenari d’emissions moderades, la pujada estimada depassaria  els  tres graus.

 

 1. Atès que durant els últims 71 anys, la temperatura mitjana anual ha augmentat 1,8 graus centígrads a Catalunya. L’estació que presenta una diferencia més elevada es l’estiu (+0,37 ºC per  decenni) i la que  menys es la tardor (+0,21ºC per decenni), segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya  en el seu Butlletí Anual d’indicadors Climàtics (BAIC 2020).

 

 1. Atès que el mes de setembre de 2021 és el màxim exponent de la sequera que representa aquest any en la sèrie des de 1914 d’acord  amb els indicadors  de I ‘Observatori Fabra. El setembre de 2021 ha marcat 23mm de pluja  enregistrats, esdevenint el període de 12 mesos més sec de la sèrie climàtica des del 1914 amb tan sols 306.5mm recollits des de l’octubre de 2020, amb una pluviometria retallada del 50% anual.

 

 1. Atès que el Consorci del Parc Natural de Collserola està treballant amb el Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya per un nou pia de prevenció d’incendis. Cal tenir en compte els incendis de sisena generació que han  patit a Portugal, per exemple, suposen un risc extrem: el parc podria veure’s completament cremat en menys de vuit hores.

 

 1. Atès que la pèrdua d’activitat agrícola i ramadera creat un continu boscós i un sotabosc que són claus per a la propagació ràpida d’un futur incendi. Les  zones agrícoles formen part del mosaic paisatgístic i tenen un paper rellevant com  a generadores de rendes econòmiques, en la lluita passiva de  prevenció d incendis forestals i en la creació i manteniment de diversitat d’hàbitats, i per  tant d’espècies vegetals i animals. El propi Consorci té un Pla Agropecuari que  té com objectiu recuperar usos i aprofitaments agrícoles i ramaders i el seu desenvolupament de manera ordenada i compatible amb la protecció de l’espai natural i afavorir la conservació de la qualitat ambiental i paisatgística del Parc així com la prevenció d’incendis.

 

 1. Atès que varies associacions de veïns i veïnes han manifestat desconeixement sobre com han d’actuar en el cas que es produeixi un incendi o quines actuacions i decisions han de prendre a les seves llars per evitar-los i que encara resten per desplegar els plans d’autoprotecció dels barris de muntanya de Barcelona.

 

Per tot plegat i en la part executiva de la Declaració, l’Ajuntament de Barcelona acorda:

 

PRIMER. Potenciar la creació de mosaics agroforestals que trenquin amb la continuïtat del bosc, recuperant l’activitat agrícola a Collserola, garantint els necessaris corredors biològics que necessita la fauna. 

 

SEGON. Promoure la col·laboració público-privada amb els grups de producció existent, les associacions de propietaris forestals i la coordinació amb el Servei de Prevenció, Extinció i Salvament (Bombers).

 

TERCER. Facilitar la instal·lació d’un centre logístic de biomassa que doni sortida aquest recurs renovable amb l’objectiu de crear productes energètics sostenibles de proximitat, fomentant la col·laboració público-privada amb una visió de massís.

 

QUART. Instar al Consorci del Parc de Collserola a incentivar la cooperació amb la gestió agroforestal per facilitar l’aclarida d’arbres tant a les parcel·les de titularitat pública com les privades, mitjançant la gestió forestal conjunta i associativa.

 

CINQUÈ. Crear una estratègia de formació i informació destinada a tot el veïnat que viu al Parc Natural de Collserola amb l’objectiu de tenir una ciutadania que actuï en prevenció i responsabilitat en totes les fases del Pla INFOCAT.

 

Barcelona, 27 de maig de 2022

Darreres notícies

Junts acorda amb el Govern Colau que a cada barri d’Horta-Guinardó hi hagi almenys una àrea de joc infantil accessible i inclusiva

El grup de Junts per Catalunya també aconsegueix al ple del districte l’acceptació d’un altre Prec que compromet …

Més informació

Junts a Gràcia impulsa un acord unànime que força el Govern Colau a consensuar un nou espai pel trasllat provisional del Mercat de l’Estrella que no alteri el calendari previst

Al Ple del districte de Gràcia, l’executiu municipal accepta un Prec del grup de Junts i es compromet …

Més informació

Junts lamenta que el Govern Colau es tanqui en banda i rebutgi instal•lar un gronxador inclusiu als Jardins de Massana que fins i tot reclama el Síndic

Al Ple del Consell de Sant Andreu del mes de desembre, l’Executiu municipal sí que accepta dos Precs …

Més informació

Segueix-nos